BRK integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet
För att BRK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till
vår verksamhet. Denna policy förklarar vilka uppgifter som vi samlar in, hur vi använder dom, lagrar dom
och vilka rättigheter du har gällande personuppgifterna. Denna policy grundar sig på
Riksidrottsförbundets framtagna uppförandekod gällande den nya dataskyddsförordningen (GDPR)som
skall tillämpas av alla medlemsföreningar.
Genom att bli medlem, boka en ridplats eller delta i våra tävlingar eller aktiviteter accepterar du vår policy
och vår behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
De personuppgifter som vi samlar in är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt
kontaktpersoners namn, adress, e-postadress och telefonnummer i syfte att kunna administrera vår
verksamhet och kunna kommunicera med dig.

Hur använder vi uppgifterna?
Ändamålen för behandling av personuppgifter är:
• Hantering av medlemskap
• Deltagande och administrering av BRKs ridskoleverksamhet
• Utnyttjande av vår anläggning
• Deltagande i tävlingsverksamhet
• Administrering av tävlingslicenser
• Ansökan och hantering av bidrag
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Kontakt med medlemsföreningar
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, ex-vis
ridsportsförbundet, i syfte för att kunna fullgöra våra åtaganden som idrottsförening.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
BRK gör kontinuerligt en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Hur lagras dina personuppgifter?
Digitala uppgifter behörighets- samt lösenordskyddas. Uppgifter som sparas i pappersformat förvaras i
låsbara utrymmen.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och
rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna
behandlas
• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som
väger tyngre än dina intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en
profil i ett socialt nätverk

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av
personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen
genom att skicka ett mail till boxholmsridklubb@gmail.com för att utöva dina rättigheter.